کسب و کارهای متوسط

مجموعه های چابک با فرآیندهای ساده علاقه مند هستند امور مربوط به خرید، تولید، امور مالی ، کنترل موجودی و فروش را در حداقل زمان با صرف هزینه کمتر عملیاتی نمایند، بهره گیری از ابزار حرفه ای با محیط ساده ،کاربر پسند و اخذ گزارشات متنوع از ویژگی های بارز این نوع محصول میباشد

 

سبد محصولی راهکار کسب و کار متوسط