ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با مدیریت مشترکین شارژ

اشنایی مدیریت مشترکین شارژ

 اطلاعات پایه

 •  امکان تعریف سال مالی و معرفی دوره شارژ برای مشترکین با درج نام دلخواه و تعیین تاریخ شروع و پایان و تعیین تاریخ مهلت پرداخت به تفکیک برای هر دوره 
 • تعریف تعرفه شارژ و تعیین محاسبه یا عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده توسط کاربر و همچنین درج تاریخ تصویب و اجرا مصوبه تعرفه ها به تفکیک هردوره
 • تعریف مبلغ هزینه های اضافی و سایر هزینه  برای مشترکین به تفکیک هر دوره مصرف و امکان تعیین محاسبه ارزش افزوده بطور اتوماتیک توسط سیستم ویرا برای هزینه های اضافی
 • امکان تعریف ضریب تجاری برای واحد هایی که فعالیت تجاری دارند به تفکیک دوره مصرف و سایز انشعاب 
 • امکان تعیین درصد جریمه دیرکرد روزشمار برای مشترکینی که بد حساب بوده و باید جریمه دیرکرد پرداخت نمایند

امور مشترکین شارژ و عملیات طی دوره

 •  ثبت مانده بدهی یا طلب شارژ هر مشترک در زمان راه اندازی سیستم انتقالی از دوره مالی قبل
 • تعریف کامل اطلاعات مشترکین شامل: کد قرارداد ، نام مشترک ،آدرس، تلفن، نام مدیر عامل ، شماره همراه مدیر عامل کد اقتصادی، شناسه ملی ، کد پستی ، متراژ زمین ، شماره قطعه ، و سایر اطلاعات مورد نیاز
 • امکان مشخص نمودن وضعیت مشترک شامل: در حال ساخت و ساز یا دارای واحد تجاری 
 • امکان الصاق ضمایم بصورت فایل های صوتی و تصویری و مستندات به پرونده هر مشترک
 • امکان الصاق تصویر امضا های مجاز در پروفایل هر مشترک بطور مجزا
 • امکان ثبت توضیحات ضروری و لازم برای مشترکین  شارژ جهت یادآوری در پورتال مشترک
 • امکان غیر فعال کردن محاسبه و صدور قبض شارژ برای هر یک از مشترکین در هر یک از دوره های شارژ
 • امکان درج هزینه های انجام شده در هر دوره برای مشترک بطور مجزا نظیر هزینه های اضافی و سایر هزینه ها  و محاسبه مبلغ مورد نظر در قبض آب همان دوره 
 • انجام محاسبات و صدور قبض کلیه مشترکین به تفکیک هر دوره و امکان بررسی اصلاح و محاسبه مجدد قبوض

ارتباط مدیریت شارژ با سایر سیستم های ویرا

 •  امکان استفاده کاربر از پورتال مشترک با امکان انتخاب دوره  و کد قرارداد و مشاهده وضعیت بدهی و طلب مشترک با امکان صدور رسید خزانه داری همزمان با  ثبت واریز نقدی یا دریافت چک در محیط پورتال مشترک
 • امکان صدور سند حسابداری کلیه رسید های خزانه صادره شده از محیط پورتال مشترک به تفکیک تاریخ و سریال
 • صدورپیش فاکتور فروش کالا و خدمات بر اساس هر یک از قبوض صادره شارژ برای هر یک از مشترکین 
 • صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات بر اساس هر یک از قبوض صادره شارژ برای هر یک از مشترکین 
 • امکان تبدیل کلیه پیش فاکتور های فروش خدمات شارژ به صورتحساب فروش  برای کلیه مشترکین

گزارشات سیستم مدیریت شارژ

 •  گزارش جامع از تعرفه ها ی شارژ به تفکیک هر دوره و امکان خروجی با تمامی فرمت ها 
 • گزارش کامل و شناسنامه ای از کلیه مشترکین شارژ و امکان خروجی با تمامی فرمت ها
 • گزارش جامع اطلاعات قبوض شارژ محاسبه شده به تفکیک: مبلغ شارژ ، جریمه دیرکرد ، هزینه های اضافی و..
 • گزارش قبوض شارژ در پایان هر دوره جهت چاپ گروهی و یکجا کلیه قبوض طبق فرمت طراحی شده دلخواه
 • گزارش ریز کارکرد مشترکین شارژ با نمایش کلیه اطلاعات قبوض و پرداختی توسط هر مشترک به تفکیک هر دوره
 • طراحی و اجرای هر نوع گزارش دلخواه در خصوص مشترکین و قبوض توسط واحد فنی ویرا سیستم