ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با مدیریت مشترکین آب و فاضلاب

اشنایی مدیریت مشترکین اب

اطلاعات پایه

 •  امکان تعریف سال مالی و معرفی دوره مصرف آب برای مشترکین با درج نام دلخواه و تعیین تاریخ شروع و پایان و تعیین تاریخ مهلت پرداخت به تفکیک برای هر دوره مصرف
 • تعریف تعرفه آب بها ، فاضلاب بها ، مصرف عمومی و ... برای هر دوره مصرف و تعیین محاسبه یا عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هریک از تعرفه ها توسط کاربر و همچنین درج تاریخ تصویب و اجرا مصوبه تعرفه ها
 • تعریف مبلغ آبونمان برای مشترکین به تفکیک هر دوره مصرف و به ازای سایز انشعاب و امکان تعیین محاسبه ارزش افزوده بطور اتوماتیک توسط سیستم ویرا
 • امکان فرموله کردن محاسبه فاضلاب و آبونمان بر اساس ضریبی از مصرف آب و تعیین ضریب های در حال ساخت و ساز و ضریب تجاری به تفکیک دوره مصرف و سایز انشعاب 
 • تعیین ضریب مصرف مازاد آب برای هر دوره تعریف شده بطور ثابت و درصدی (پلکانی)

امور مشترکین آب و عملیات طی دوره

 •  امکان ثبت قرائت کنتورهای آب در هر دوره مصرف بطور دستی و یا انتقال به نرم افزار  توسط دستگاه های کنتور خوان دیجیتالی با امکان مشخص نمودن خرابی کنتور ، قطعی ، عدم قرائت و کامل بودن دوره
 • ثبت مانده بدهی یا طلب هر مشترک در زمان راه اندازی سیستم با درج شماره کنتور آب انتقالی از دوره مالی قبل
 • تعریف کامل اطلاعات مشترکین شامل: کد قرارداد ، نام مشترک ،آدرس، تلفن، کد اقتصادی، شناسه ملی ، کد پستی ، متراژ زمین ، شماره قطعه ، مصرف مجاز آّب،سریال کنتور، سایز انشعاب ، آخرین رقم کنتور و سایر اطلاعات مورد نیاز
 • امکان الصاق ضمایم بصورت فایل های صوتی و تصویری و مستندات به پرونده هر مشترک
 • امکان الصاق تصویر امضا های مجاز در پروفایل هر مشترک بطور مجزا
 • امکان ثبت توضیحات ضروری و لازم برای مشترکین  آب جهت یادآوری در پورتال مشترک
 • امکان غیر فعال کردن محاسبه و صدور قبض آب برای هر یک از مشترکین در هر یک از دوره های مصرف
 • امکان درج هزینه های انجام شده در هر دوره برای مشترک بطور مجزا نظیر هزینه نصب کنتور ، فروش انشعاب  و محاسبه مبلغ مورد نظر در قبض آب همان دوره 
 • انجام محاسبات و صدور قبوض کلیه مشترکین به تفکیک هر دوره و امکان بررسی اصلاح و  محاسبه مجدد قبوض

 ارتباط مدیریت آب با سایر سیستم های ویرا

 •  امکان استفاده کاربر از پورتال مشترک با امکان انتخاب دوره  و کد قرارداد و مشاهده وضعیت بدهی و طلب مشترک با امکان صدور رسید خزانه داری همزمان با  ثبت واریز نقدی یا دریافت چک در محیط پورتال مشترک
 • امکان صدور سند حسابداری کلیه رسید های خزانه صادره شده از محیط پورتال مشترک به تفکیک تاریخ و سریال
 • صدورپیش فاکتور فروش کالا و خدمات بر اساس هر یک از قبوض صادره برای هر یک از مشترکین 
 • صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات بر اساس هر یک از قبوض صادره برای هر یک از مشترکین 
 • امکان تبدیل کلیه پیش فاکتور های فروش خدمات آب  به صورتحساب فروش  برای کلیه مشترکین

گزارشات سیستم مدیریت آب و فاضلاب

 •  گزارش جامع از تعرفه ها ی آب و فاضلاب به تفکیک هر دوره و امکان خروجی با تمامی فرمت ها 
 • گزارش کامل و شناسنامه ای از کلیه مشترکین آب و فاضلاب و امکان خروجی با تمامی فرمت ها
 • گزارش قرائت کنتور های ثبت شده  در سیستم به تفکیک هر دوره جهت بررسی و تایید توسط واحد آبفا 
 • گزارش جامع اطلاعات قبوض آب محاسبه شده به تفکیک: مصرفی عادی آب بها، مازاد مصرف ،فاضلاب بها و ...
 • گزارش قبوض آب در پایان هر دوره جهت چاپ گروهی و یکجا کلیه قبوض طبق فرمت طراحی شده دلخواه
 • گزارش ریز کارکرد مشترکین آب با نمایش کلیه اطلاعات قبوض و پرداختی توسط هر مشترک به تفکیک هر دوره
 • طراحی و اجرای هر نوع گزارش دلخواه در خصوص مشترکین ، قبوض توسط واحد فنی ویرا سیستم