ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با انبار و موجودی کالا

تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها

 • تعریف انبار ها به تعداد نامحدود ، تعیین اسناد مرتبط با انبار و کاربران مجاز به انجام عملیات و محدوده دسترسی
 • تعریف کالا و تعیین نوع  ماهیت آن شامل : مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، قطعات و لوازم ، ضایعات و .....
 • امکان تعریف کد کالا ، کد فنی ، کد قدیم و ایران کد برای یک کالا و استفاده در اسناد انبار جهت ورود اطلاعات
 • امکان تعریف عنوان لاتین برای کالا و همچنین ضمیمه نمودن تصویر کالا جهت مشاهده آن در فرم معرفی کالا
 • گروه بندی کالا بصورت درختی و نامحدود و انتساب کالا به سطوح مختلف گروه کالا جهت اخذ گزارشات متنوع
 • ارتباط کالا با انبار های مربوطه و صدور رسید و حواله کالا در انبار تعیین شده و جلوگیری از خطای کاربر
 • امکان معرفی واحدهای سنجش اصلی و تعیین واحد های فرعی و ضریب تبدیل بصورت ثابت و متغییر
 • تعریف محل نگهداری کالا در انبار بصورت نامحدود و ارتباط آن با کالا جهت اخذ گزارشات مربوطه 
 • تعریف بارکدهای متعدد برای یک کالا و تعیین بارکد پیش فرض و امکان الصاق تصویر بارکد و نمایش آن 
 • تعریف حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، مقدار با صرفه سفارش ، نقطه تجدید سفارش برای هر کالا
 • امکان تعریف کالاهای مشابه برای کالا با تعیین حق تقدم و نسبت مقداری جهت استفاده در موارد ضروری
 • امکان تعریف اجزاء برای یک کالا بصورت درختواره و نامحدود و امکان تجزیه یک کالا در هنکام حواله انبار
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی برای کالا شامل: سایر مشخصات ، سازنده ، طول ، عرض، ارتفاع ، وزن و .......
 • امکان استفاده از بارکد و ترمینال دستی (Hand Held) در ثبت اسناد جاری انبار 

عملیات اصلی  سیستم مدیریت انبار

 •  ثبت موجودی ابتدای دوره (استقرار) تعدادی در زمان راه اندازی سیستم و یا انتقال از دوره قبلی بطور سیستمی 
 • درخواست کالا در سیستم بطور فرآیندی و امکان بررسی همزمان چندین درخواست کالا و تایید درخواست های رسیدگی شده به تفکیک هر قلم به عنوان مبناء جهت صدور حواله انبار توسط کاربران مجاز  
 • درخواست خرید کالا در سیستم بطور فرآیندی و امکان بررسی همزمان چندین درخواست خرید از یک درخواست کننده و تایید درخواست های رسیدگی شده به تفکیک هر قلم به عنوان مبناء جهت صدور رسید انبار
 • امکان بررسی و مشاهد درخواست های کالا : درحال بررسی، تایید شده ، مردود شده با جزئیات کامل
 • امکان بررسی و مشاهد درخواست های خریدکالا : درحال بررسی، تایید شده ، مردود شده با جزئیات کامل
 • صدور رسید و حواله های انبار و ذخیره آن در پنج وضعیت : ثبت اولیه ، به هنگام ، ریالی ، سند حسابداری و ابطالی
 • تعیین مبنا برای اسناد انبار و امکان اجباری یا اختیاری نمودن استفاده از مبنا (فراخوانی ) جهت کنترل داخلی
 • امکان تخصیص طرف مقابل برای  هر رسید و حواله و همچنین به ازای هر قلم کالا در ردیف ها
 • به هنگام رسانی اسناد به تفکیک انبار و آخرین تاریخ به روز رسانی و امکان برگشت از به هنگام رسانی 
 • انجام عملیات انبار گردانی در مقاطع دلخواه و استخراج تگ شمارش کالا ها بر اساس کالا و انبار و دفعات شمارش
 • ورود  اطلاعات شمارش به سیستم و استخراج مکانیزه مغایرت بین شمارش فیزیکی و مانده طبق سیستم
 • استخراج کسری و اضافی هر کالا جهت رفع مغایرت و یکسان سازی موجودی کاردکس با موجودی فیزیکی

  گزارشات استاندارد و مدیریتی انبار

 •  گزارش اطلاعات کالا شامل اطلاعات پایه و مرتبط با کالا و امکان فیلتر کالا ها به تفکیک انبار و واحد سنجش
 •  گزارش انتساب کالا به گروه شامل کلیه کالاهایی که به گروه کالا مرتبط می باشند و کالاهای  فاقد گروه 
 • گزارش انتساب کالا به انبار شامل کلیه کالا ها و ارتباط آنها با انبارهای مرتبط و مجاز جهت صدور رسید و حواله
 • گزارش انتساب کالا به طبقه شامل ارتباط کالا ها با طبقات تعیین شده شامل: مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، قطعات و لوازم یدکی و.... و روش قیمت گذاری هر طبقه شامل : میانگین ، FIFO  ، ارزشیابی ویژه
 • گزارش کاردکس تعدادی و ریالی و نمایش عملیات ورود و خروج کالا با مانده خطی در کلیه انبارها یا انبار خاص 
 • گزارش رسید انبار با امکان فیلتر نوع رسید ، وضعیت رسید ، تامین کننده ، انتخاب رسید های ابطالی با امکان نمایش ردیف های رسید انبار به همراه تمامی اطلاعات درج شده بصورت تعدادی و ریالی در صورت دسترسی مجاز
 •  گزارش حواله انبار با امکان فیلتر نوع حواله ، وضعیت حواله ، طرف مقابل ، انتخاب حواله های ابطالی با امکان نمایش ردیف های حواله انبار به همراه تمامی اطلاعات درج شده بصورت تعدادی و ریالی در صورت دسترسی مجاز
 • گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالا شامل مقدار موجودی کالا  به تفکیک انبار ها و موجودی کالا در کلیه انبار ها
 • گزارش کنترل موجودی شامل مقدار موجودی و ارائه گزارش اختلاف موجودی با حداقل موجودی ، اختلاف موجودی  با حداکثر موجودی ، اختلاف موجودی و نقطه سفارش ، اختلاف موجودی با نقطه حد تجدید سفارش
 • گزارش گردش تعدادی و ریالی کالاها شامل ابتدای دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره به تفکیک انبار ها با امکان فیلتر  بر اساس نوع رسید و حواله ، وضعیت اسناد و انتخاب طرف مقابل و کاردکس
 • گزارش مرور موجودی کالا با امکان مرور موجودی ها به تفکیک ماهیت کالا ، انبار ، گروه کالا ، ریز کالا ، ریز طرف مقابل ، ریز سطوح تفصیلی ، ریز اسناد انبار و مشاهده گردش با لحاظ مقدار و مبلغ ابتدای دوره ، وارده طی دوره، صادره طی دوره  و مانده پایان دوره و نمایش به واحد اصلی و واحد فرعی و سایر گزارشات تحلیلی 
 • گزارش مرور خرید کالا با امکان  مرور موجودهای خریداری شده به تفکیک موجودی، انبار،  گروه کالا ، ریز کالا ، ریز تامین کننده کالا ، ریز سایر سطوح تفصیلی و مشاهده گردش و ریز اسناد خرید داخلی، خرید خارجی ، برگشت خرید داخلی ، برگشت خرید خارجی به تفکیک واحد اصلی و فرعی و مشاهده آنالیز حمل کالا و سایر اطلاعات مفید
 • گزارش آنالیز گردش انبار با امکان نمایش مقدار و مبلغ وارده طی دوره ، صادره طی دوره به تفکیک اسناد انبار جهت استخراج بهای تمام شده خرید ، مصرف طی دوره ، دریافت و ارسال کالاهای امانی با ریال و بدون ریال و .....
 • گزارشات انبارگردانی شامل تگ های شمارش موجودی به تفکیک گروه کالا و انبار و گزارش شمارش و مغایرت ها
 • گزارش چاپ از اسناد وارده (رسید انبار) و صادره (حواله انبار) و امکان چاپ همه اسناد با فرمت انتخابی کاربر
 • گزارش رخداد های انجام شده در اسناد انبار به تفکیک کاربر ، تاریخ ، ساعت و سوابق عملیات روی اسناد