ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با دریافت و پرداخت

تعاریف پایه

تعریف مراکز دریافت و پرداخت شامل : بانک ها به تفکیک شعبه ،حساب بانکی و در صورت جاری بودن تعریف دسته چک ها

تعریف تنخواه گردان ها به تفکیک واحد های مختلف و تعیین حداقل و حداکثر سقف پرداخت

تعریف صندوق و انتساب آن به صندوقدار و اعمال محدوده اختیارات و دسترسی هر صندوق به رسید های خزانه و بانک ها

تعریف درخت منابع و مصارف وجوه و ارتباط آن با کدینک سطح معین جهت اخذ گزارشات مدیریت وجوه نقد

 

 

امکانات و ویژگی ها منحصر به فرد

انجام کلیه  مبادلات دریافت ، پرداخت و جابجایی وجوه در یک فرم جهت سهولت و افزایش سرعت کاربران

امکان دریافت و پرداخت وجوه ارزی با توجه به امکان تعریف انواع ارز ، نرخ تبدیل ارز ها و سایر امکانات

ثبت و کنترل دریافت ها شامل وجوه نقد، اسناد دریافتنی (چک و سفته ) به تفکیک کوتاه مدت ، بلند مدت و تضمینی و ثبت جزئیات کامل مربوط به دریافت ها

ثبت و کنترل پرداخت ها شامل وجوه نقد ، اسناد پرداختنی (چک و سفته) به تفکیک روز ، کوتاه مدت و بلند مدت عادی و تضمینی و اسناد نزد صندوق و ثبت جزئیات کامل مربوط به پرداخت ها

جستجوی تمامی اطلاعات مندرج در رسید خزانه داری و ارائه گزارش کامل جهت دسترسی به رسید مورد نظر

امکان استقرار کلیه اطلاعات مربوط به وجوه نقد ، اسناد دریافتی و پرداختی عادی و تضمینی مربوط به صندوق موجودی نزد بانک ها و تنخواه گردان هادر زمان راه اندازی سیستم

انجام عملیات روی اسناد دریافتنی شامل: واگذاری به بانک ، عودت اسناد واگذار شده به بانک ، وصول مستقیم چک ، وصول چک واگذار شده ، برگشت اسناد ، واخواست اسناد و ... به تفکیک نوع سند

انجام عملیات ویژه در فرآیند دریافت اسناد شامل : حقوقی کردن ، تمدید تاریخ اسناد  و ...

انجام عملیات عادی بر روی اسناد پرداختی شامل : استرداد اسناد ،اعلام وصولی اسناد پرداختی و  ابطال اسناد

انجام عملیات ویژه در فرآیند پرداخت اسناد شامل : تبدیل اسناد تضمینی به عادی ، تبدیل سررسید اسناد بلند مدت به کوتاه مدت و از کوتاه مدت به چک یا سفته پرداختی روز

انجام  کلیه انتقالات داخلی بین بانک ها  ، صندوق ها و تنخواه گردان ها

انجام کلیه واریز و برداشت های بانکی  توسط خود پرداز و یا بانک

ردیابی و نمایش سوابق اسناد دریافتی و پرداختی (چک و سفته ) از ابتدا تا انتهای  عملیات توسط کاربر

تفکیک و اختصاص عامل گردش به کلیه دریافت ها و پرداخت ها جهت شناسایی منابع و مصارف وجوه و اخذ گزارشات مدیریتی

امکان استفاده از فرآیند کنترل دریافت ها و پرداخت ها بر اساس درخواست ها ی تایید شده

امکان تنظیم صورت خلاصه تنخواه گردان و کنترل لحظه ای مانده تنخواه به تفکیک هر تنخواه گردان

شارژ و تامین موجودی تنخواه گردان بطور نقدی یا صدور چک با اعمال کنترل سقف تنخواه گردان

کنترل و صدور اسناد خزانه داری به سیستم حسابداری  بطور مکانیزه به ریز عملیات و یا سرجمع

امکان راس گیری لحظه ای بر روی اسناد دریافتی و پرداختی جهت تصمیم گیری و صدور رسید

امکان خرد کردن چک های دریافتی ، پرداختی ، واریز و برداشت بانکی جهت تخصیص طرف حساب و صدور سند حسابداری

کنترل ها و آلارم ها

بررسی هوشمند رسید های دریافت و پرداخت پس از تایید کنترل کننده و جلوگیری از ایجاد تغییرات روی اطلاعات اصلی رسید های نقدینگی

تغییر وضعیت اسناد : تایید ، ابطال و بازگشت از ابطال توسط کنترل کننده جهت اعمال کنترل های داخلی مناسب

اعمال کنترل های لازم به تفکیک هر صندوق جهت دسترسی به انواع رسید نقدینگی ،  نوع سند و بانک ها

اعمال کنترل های لازم و تعیین سطوح دسترسی به کاربران جهت انجام عملیات دریافت و پرداخت

امکان تنظیم آلارم ها جهت اعلام خودکار سرسید اسناد دریافتی و پرداختی توسط سیستم  با تعیین روز

امکان تنظیم آلارم ها جهت اعلام خودکار اسناد دریافتی برگشتی (واخواستی) توسط سیستم  با تعیین روز

 امکان مشخص نمودن مبلغ حداقل موجودی برای هریک از حساب های بانکی و نمایش هشدار

امکان تعیین مبلغ  کنترل حداقل و سقف پرداخت برای هریک از صندوق ها و نمایش هشدار

امکان تعیین مبلغ  کنترل حداقل و سقف پرداخت برای هریک از تنخواه گردان ها و نمایش هشدار

امکان  تعیین  توقف عملیات دریافت و پرداخت برای حساب های بانکی ، صندوق و تنخواه گردان ها

امکان تنظیم پرداخت از حساب  بانکی حتی بدون موجودی

امکان تنظیم پرداخت از تنخواه گردان حتی بدون موجودی

امکان تنظیم پرداخت از صندوق  بانکی حتی بدون موجودی

گزارشات اصلی  و مدیریتی دریافت و پرداخت

گزارش گردش بانک ها و مرور سطوح پایین به همراه اسناد دریافتنی ، پرداختنی و مانده تصمیم گیری

گزارش گردش بانک به تفکیک بانک ها ، شعب ، شماره حساب ، گردش بانک و مشاهده رسید نقدینگی

گزارش گردش صندوق به تفکیک صندوق ها  ،  صندوق دار و مشاهده گردش صندوق و رسید نقدینگی

گزارش گردش تنخواه به تفکیک تنخواه گردان ها و مشاهده گردش تنخواه و رسید نقدینگی

گزارش مررو بانک ، صندوق و تنخواه با قابلیت نفوذ به لایه های پایین تر تا سطح رسید خزانه داری

گزارش رسید نقدینگی و اخذ گزارشات متنوع از دریافت ها بر حسب پرداخت کنندگان و نوع دریافت عادی و تضمینی به تفکیک چک ، وجوه نقد ، سفته و اسناد نزد صندوق

گزارشات رسید نقدینگی و اخذ گزارشات متنوع از پرداخت ها بر حسب دریافت کنندگان و نوع دریافت عادی و تضمینی به تفکیک چک ، وجوه نقد ، سفته و....

گزارشات لحظه ای از اسناد دریافتی نزد صندوق ، درجریان وصول ، وصول شده ، برگشت شده ، واخواست شده

گزارشات لحظه ای از اسناد پرداختی نزد دیگران شامل: اسناد پاس شده ، اسناد تمدید شده ، تبدیل شده و ابطال شده

گزارش از اسناد با سر رسید کوتاه و بلند مدت جهت پیش بینی وضعیت نقدینگی و برآورد تامین منابع مالی

گزارش خلاصه وضعیت اسناد (بیلان چک ) تا به امروز  ، فردا ، هفته آینده ، ماه آینده و تاریخ دلخواه جهت برآورد  و استخراج تعهدات قابل پرداخت و یا مطالبات قابل وصول و مدیریت وجوه نقد سازمان

گزارش کامل از صورت خلاصه تنخواه گردان ها به تفکیک هزینه کرد و سرجمع عامل گردش