استقرار و راه اندازی
ویرا سیستم / خدمات ما / خدمات آموزشی / استقرار و راه اندازی
  خدمات استقرار جهت متناسب سازی فرآیندهای سازمان با نرم افزاری های خریداری شده و افزایش راندمان