convert database
ویرا سیستم / خدمات ما / خدمات فنی / کانورت اطلاعات
خدمات انتقال اطلاعات جهت  استقرار و راه اندازی سیستم های خریداری شده و عدم نگرانی مشتری از تغییر سیستم های قدیمی به نرم افزار ویرا سیستم خدمات  Data Convert در صورت امکان از سیستم های قدمی به نرم افزار ویرا انجام می پذیرد .