ویرا سیستم / مشتریان به تفکیک فعالیت / حوزه دانشگاهی و پژوهشی