ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با حقوق و دستمزد

جایگاه سیستم حقو ق و دستمزد در سازمان

سیستم حقوق و دستمزد ابزاری است جهت مکانیزاسیون روال های مرتبط با امور پرسنلی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، برای این منظور ابتدا پرسنل سازمان همراه با اطلاعاتی از قبیل اطلاعات شناسنامه‌ای، سوابق تحصیلی، سوابق کاری و ... در سیستم معرفی می‌شوند و پس از آن احکام حقوقی پرسنل شامل اطلاعاتی از قبیل نوع استخدام، مبلغ حقوق ماهیانه، حق اولاد، حق مسکن و ... مطابق قراردادهای استخدامی با پرسنل ثبت می شود که در آینده تغییرات احکام حقوقی مانند ترفیعات نیز برای هر پرسنل وارد می‌گردد.

در ادامه به منظور پرداخت حقوق در انتهای هر دوره پرداخت حقوق (ماهانه)، اطلاعات کارکرد پرسنل شامل ساعات حضور، غیبت، اضافه کاری، مرخصی، ماموریت و ... در سیستم وارد می‌شود. اطلاعات کارکرد می‌تواند با استفاده از دستگاه کارت ساعت یا به صورت دستی در سیستم ثبت می‌گردد.

سپس با انجام عملیات محاسبه حقوق در سیستم، حقوق هر یک از پرسنل شامل مبلغ حقوق پایه، مبلغ اضافه کار، مبلغ کسر کار، ساعات مانده مرخصی، مبلغ حق بیمه، مبلغ مالیات و سایر عوامل مورد نظر در پرداخت حقوق محاسبه شده و نتیجه در قالب سند حسابداری به سیستم حسابداری ارسال می گردد.

در انتهای هر دوره پرداخت حقوق پس از انجام محاسبات لازم توسط سیستم می‌توان فیش حقوقی پرسنل را چاپ و به ایشان ارائه نمود و دیسکت مرتبط با بیمه جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی و یا دیسکت بانک جهت واریز حقوق به حساب بانکی ایشان را از نرم افزار استخراج نمود.

 

امکانات سیستم حقوق و دستمزد

معرفی اطلاعات پایه

§      امکان معرفی واحدهای سازمانی

§      امکان معرفی گروهبندی مشاغل

§      امکان معرفی مشاغل

§      امکان معرفی پستهای سازمانی

§      امکان معرفی انواع استخدام

§      امکان معرفی محل خدمت

        معرفی عوامل مرتبط با محاسبات به شرح ذیل :

§      امکان معرفی عوامل حقوق (شامل: مزایا ،کسور،تعهدات،کارکرد،سایر و وام)، عوامل عیدی و پاداش آخر سال، عوامل  ذخیره سنوات خدمت، عوامل ذخیره و بازخرید مرخصی

§      امکان معرفی عوامل با روش ساده و ایجاد فرمول به صورت اتوماتیک توسط سیستم

§     امکان معرفی عوامل خاص با استفاده از امکانات ساخت فرمول پیشرفته

§      امکان معرفی عوامل خاص با عبارات شرطی نامحدود

§      امکان تعریف توابع توسط کاربر و استفاده توابع تعریف شده به عنوان پارامتر در عوامل

§      قابلیت اولویت دهی عوامل به طور اتوماتیک و کاملا هوشمند

§      امکان معرفی نظام پرداخت (گروه،پایه،رتبه)

§      امکان معرفی سازمان‌ها و شعب بیمه و دارائی

§      امکان معرفی جداول مالیات و تقویم کاری (کارکرد استاندارد و تقویمی)

§      امکان معرفی لیست‌های مرجع (شهرها،تابعیت،ملیت،دین،مذهب،نوع مسکن،نوع معافیت....)

 

معرفی اطلاعات کارکنان

§      امکان معرفی کارکنان به همراه اطلاعات شناسنامه‌ای، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، سوابق آموزشی، افراد تحت تکفل، وضعیت تاهل، وضعیت نظام وظیفه، معرف ها، رزمندگی، زبان‌های خارجی و ....

§      نگهداری سایر اطلاعات قابل تعریف توسط کاربر به صورت عددی و حرفی مانند(رنگ چشم، سایز کفش، لباس و...) و قابل استفاده در گزارشات

§      امکان صدور احکام کارگزینی کارکنان به صورت انفرادی

§      امکان معرفی انواع حکم (حکم استخدام جدید، تغییر حقوق و مزایا، پایان خدمت و ...)  

§     امکان صدور احکام مالی به صورت انفرادی برای عواملی مانند کسور (بیمه، بیمه عمر، پس‌انداز و...) تعهدات       کارفرما، کارکرد (اضافه کار ثابت و ...) و سایر عوامل (کنترل مالیات، کنترل جانبازی و ...)

§     امکان صدور احکام گروهی (کارگزینی و مالی) با قابلیت فرمول شرط پذیری، برای نمونه امکان اعمال بخش نامه های جدید افزایش حقوق در ابتدای سال به صورت گروهی، اجرای طبقه بندی مشاغل

§      امکان صدور احکام معوقه از تاریخ نصب سیستم

§      امکان تغییر تاریخ اجراء بازاء هر عامل بطور جداگانه در احکام صادره

§     امکان تغییر نوع افزایش یا کاهش در صدور حکم تغییرات بازاء هر عامل به تفکیک نوع تغییر (قطعی،درصدی یا مبلغی)

§     امکان نگهداری تاریخ استخدام و تاریخ شروع به کار در سازمان‌های دولتی

§     امکان ورود اطلاعات کارکرد ماهانه کارکنان

§     اطلاعات معرفی دوره های پرداخت (هفتگی، دوهفتگی و ..) و امکان ورود اطلاعات کارکرد در دوره‌های پرداخت و انتقال سرجمع دوره ها به اطلاعات ماهانه

§     امکان اصلاح معوقه برای کلیه عوامل کارکردی یا عوامل فرم ورودی ماهانه

§      امکان کپی اطلاعات کارکرد از سال و ماه مورد نظر

§      امکان کپی مقدار ثابت به صورت گروهی برای عامل (های) مورد نظر

§      امکان محاسبه عامل های ماهانه بدون نیاز به محاسبه حقوق

§     امکان ثبت وام و تخصیص وام به کارکنان به صورت انفرادی و گروهی

§     امکان ثبت تعدیل اقساط وام

§     امکان ثبت عملیات تسویه وام

§     امکان معرفی محل های پرداخت (تعریف 5 شماره حساب بازاء هر یک از کارکنان)

§     استقرار اطلاعات در شروع راه اندازی سیستم (ورود اطلاعات در ابتدای راه اندازی سیستم گ مانند مانده مرخصی   

قبل،مالیات پرداخت شده،درآمد مشمول مالیات، مانده پس انداز و....)

   

انجام محاسبات

§      انجام محاسبات حقوق در پایان دوره پرداخت مطابق فرمول های تعریف شده برای هر یک از کارکنان

§      انجام محاسبات پرداخت و ذخیره عیدی و پاداش آخر سال

§      انجام محاسبه باقیمانده مرخصی و بازخرید مرخصی

§      انجام محاسبه ذخیره سنوات خدمت کارکنان

§      انجام محاسبه ذخیره سنوات خدمت کارکنان

§