ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با دارایی ثابت

ماشین آلات و تجهیزات ، دارایی های ثابتی هستند که به منظور نگهداری و به کارگیری ، اجرای عملیات و اهداف موسسه برای یک دوره بلند مدت (چندین دوره مالی) خریداری یا ایجاد می شوند . دسترسی  به اطلاعات دارایی ها به منظور بهره برداری و سایر اطلاعات مانند استهلاک ، اسقاط، نقل و انتقال ، ترهین ، بیمه و....برای مدیریت و برنامه ریزی  صحیح از نیاز های ضروری سازمان می باشد . نرم افزار دارایی ثابت (اموال) ویرا سیستم امکان شناسایی دقیق دارایی ها ، محاسبه بهای تمام شده نهایی خرید، نقل و انتقال دارایی ها بین پروزه ها و مراکز هزینه ، محاسبه هزینه استهلاک ، استهلاک انباشته و صدور سند استهلاک در پایان هر ماه را فراهم می کند.

 تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها

 •  تعریف اطلاعات پایه و ضروی جهت ورود اطلاعات  عمومی استقرار دارایی ثابت شامل : کارکنان ، تعریف واحد های سازمانی ، کالا با نوع دارایی ثابت ، واحد های سنجش، پروژه 
 • تعریف قوانین استهلاک ، جمع دار ، گروه دارایی ها  بطور درختی  و طبقه درایی ها شامل کد و عنوان طبقه
 • ارتباط و انتساب گروه دارایی ها به طبقات دارایی ها در زمان تعریف طبقه دارایی ها
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی برای هر طبقه دارایی توسط کاربر 
 • امکان تعریف کدینگ رابط مالی و دارایی در فرم  مربوطه به تفکیک طبقه دارایی ثابت
 • امکان تعریف محل استقرار دارایی های ثابت بطور درختی و منعطف
 • امکان تعریف اجزای دارایی شامل : شامل تعریف مشخصات ریزتر برای یک پلاک اصلی و تعریف پلاک های فرعی

عملیات طی دوره  دارایی ها 

 •  امکان ایجاد دارایی در سیستم  به طرق استقرار ، خرید ، ساخت ، معاوضه ، انتقال از سازمان های دیگر و هدیه .
 • امکان خروج دارایی ها به طرق فروش، اسقاط، برگشت از خرید، استرداد امانی، تعویض و خروج اهدایی .
 • امکان مدیریت  و ثبت عملیات دارایی ها شامل: بازدید، صورت برداری ، نقل انتقال دارایی ها ی ثابت بین مراکز استقرار ، ترهین دارایی ها ، تعمیرات اساسی، تعدیلات دارایی، فک رهن و....
 • امکان بلا استفاده نمودن دارایی ها و استفاده مجدد از دارایی ها، جداسازی و برگشت از جداسازی دارایی ها 
 • امکان تهیه فهرست دارایی ها  جهت صورت برداری از  اموال
 • امکان تعریف اطلاعات کامل مربوط به بیمه دارایی ها
 • محاسبات استهلاک دارایی با توجه به جدوال استهلاک و روش تعیین شده مستقیم یا نزولی 
 • مشاهده رویدادهای مالی مرتبط با دارایی ها در کارتابل صدور سند و امکان مشاهده پیش نویس اسناد حسابداری
 • امکان صدورسند حسابداری درپایان هر ماه به تفکیک محل استقرار، نوع دارایی ، نحوه استهلاک و سایر دسته بندی ها

گزارش سیستم دارایی ثابت (اموال)

 •  گزارش مرور دارایی ها  با  امکان مرور لایه ای از بالاترین سطح شامل محل استقرار و مرور طبقه دارایی ها ،  گروه دارایی ها  و مرکز هزینه  هر دارایی با امکان استخراج  اطلاعات قیمت تمام شده ، استهلاک انباشته و ارزش دفتری در تمامی لایه های محل استقرار ریال طبقه ، گروه دارایی و مراکز هزینه  
 • امکان اخذ گزارش مشخصات دارایی به تفکیک گروه  و مراکز هزینه 
 • امکان اخذ گزارشات لیست دارایی با نمایش تمامی اطلاعات شناسنامه ای 
 • گزارش نقل و انتقالات دارایی بین مراکز استقرار و گزارش افزایش و کاهش قیمت ها 
 • گزارش تمامی عملیات دارایی شامل خروج دارایی ،فروش دارایی ، تعمیرات دارایی
 • گزارش هزینه استهلاک به تفکیک ماه ها
 • گزارش ارزش روز دارایی ها 
 • گزارش اسناد تعدیلات و همچنین تعدیلات استهلاک