ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با تجمیع حساب

نرم افزار تجمیع حساب ویرا سیستم  به عنوان  ماژول تکمیلی و مدیریتی ، ابزاری بی نظیر در اختیار مدیران مالی جهت گردآوری کلیه اطلاعات مالی شرکت های هلدینگ جهت مقایسه اطاعات شرکتها بصورت تفکیکی و تجمیعی  دوره های مالی مختلف می باشد. 

امکانات و ویژگی ها

 •  تجمیع حساب ها  در سطح حساب های معین و در سطح حساب های تفصیلی شناور
 • تعریف حساب های معین در بانک اطلاعاتی مرکز بصورت منحصر به فرد
 • انتقال حساب های معین از بانک اطلاعاتی مرکز به دیگر بانک های اطلاعاتی مقصد (شعب) 
 • تعریف حساب های تفصیلی در بانک اطلاعاتی مرکز بصورت منحصر به فرد
 • انتقال حساب های تفصیلی از بانک اطلاعاتی مرکز به دیگر بانک های اطلاعاتی مقصد (شعب)
 • امکان تشخیص کد حساب و عنوان حساب های معین و تفصیلی که در مبداء و مقصد مغایر می باشند
 • امکان یکسان سازی یا جایگزینی کد و نام حساب های معین و تفصیلی در بانک اطلاعاتی مبداء و مقصد
 • انتقال اسناد از بانک اطلاعاتی مبداء(شعبه) به مقصد (تجمیع) بصورت دوره ای و یا یک به یک اسناد حسابداری
 • انتقال اسناد از بانک اطلاعاتی مبداء(شعبه) به مقصد (تجمیع) به تفکیک ثبت اولیه یا ثبت نهایی
 • امکان یکسان سازی اسناد حسابداری بر اساس تغییرات اسناد حسابداری در شعبه
 • امکان حذف اسناد تجمیع شده و بازگشت به مرحله قبل از تجمیع اسناد حسابداری
گزارشات اصلی تجمیع حساب ها
 •  اخذ مجموعه گزارشات دفاتر و تراز  از حساب های تجمیع شده شعب و مرکز و یا به تفکیک  هر شعبه
 • گزارش از اسناد حسابداری مازاد در بانک اطلاعاتی مرکز (تجمیع)
 • گزارش از اسناد حسابداری غیر یکسان که در کد حساب و یا عنوان حساب (محتوا) با هم مغایرت دارند
 • گزارش مغایرت از اسناد حسابداری غیر یکسان که در کد حساب و یا عنوان حساب (محتوا) با هم مغایرت دارند
 • گزارش مغایرت سرجمع مبلغ  اسناد حسابداری ارسال شده از بانک اطلاعاتی مبداء با مقصد (تجمیع)