ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با حسابداری انبار
  • ثبت موجودی ابتدای دوره (استقرار) تعدادی وریالی در زمان راه اندازی سیستم و یا انتقال از دوره قبلی 
  • امکان تعریف مالیات و عوارض بر ارزش افزوده با درصد های مختلف برای کالاها در یک سال مالی و امکان انتساب و عدم انتساب کالا به مالیات و عوارض مورد نظر 
  • امکان تعریف اضافات و کسورات مربوط به اسناد ریالی انبار و استفاده در ردیف های هر سند بطور مجزاء
  • امکان استفاده از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در ردیف اسناد انبار با توجه به تعاریف اولیه در سیستم
  • طبقه بندی کالا جهت تعیین روش نرخ گذاری و تعیین کدینگ رابط مربوط به هر طبقه 
  • انتساب کالا به طبقات مختلف حساب جهت قیمت گذاری و استفاده در صدور سند حسابداری
  • امکان حذف قیمت گذاری ها و همچنین قیمت گذاری اسناد موجودی ابتدای دوره جهت اصلاح
  • قیمت گذاری حواله های انبار با سه روش میانگین موزون ، FIFO و شناسایی ویژه
  • امکان تعیین نرخ برآوردی (استاندارد) جهت نیمه ساخته و محصولات تولیدی
  • قیمت گذاری رسید نیمه ساخته ها و محصولات بر اساس مبلغ برآوردی(استاندارد)
  • قیمت گذاری حواله نیمه ساخته و محصولات (خروجی ها) از روی رسید های قیمت گذاری شده 
  • امکان قیمت گذاری حواله های برگشت از خرید بطور دستی توسط کاربر یا اتوماتیک بر اساس سند مبناء 
   استخراج کسری و اضافی هر کالا و امکان صدور اسناد حسابداری تعدیلی انبار  بطور دستی و اتوماتیک 
  • الگوی طرف حساب اسناد انبار (رسید و حواله) جهت تکمیل کدینگ معین و رابط انبار و مالی بر اساس نوع انبار ، گروه کالا و نوع رسید یا حواله که بوط اتوماتیک بر اساس الگو به روز رسانی می شود .
  • صدور اسناد حسابداری انبار به تفکیک نوع رسید و حواله در بازه تاریخی دلخواه به تفکیک انبار و کالا
  • ارائه گزارشات ریالی  شامل کاردکس ریالی و تعدادی بطور همزمان و گزارش ریز رسیدها و حواله به تفکیک انبار و نوع اسناد انبار 
  • ارائه گزارش ریالی موجودی کالا به ریز کالا و تفکیک انبار  
  • ارائه  گردش ریالی کالا شامل (اول دوره ، وارده ، صادره و موجودی ) به ریز کالا با تفکیک انبار ها  و گروه بندی کالا
  • ارائه گزارش رسید های ریالی نشده به تفکیک شماره رسید و مشخصات ردیف کالا های هر رسید و تعداد مربوطه
  • گزارشات مربوط به ماده 169 ق م م با فرمت مربوطه بابت خرید های فصلی و برگشت از خرید های فصلی
  • گزارش آنالیز ماهانه رسید های انبار شامل تعداد و مبلغ ماهانه هر کالا 
  •  ارائه گزارشات متنوع و مدیریتی که توسط کاربر قابلیت تغییر و خصوصی سازی دارد .