ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با حسابداری انبار

 • ثبت موجودی ابتدای دوره (استقرار) تعدادی وریالی در زمان راه اندازی سیستم و یا انتقال از دوره قبلی 
 • امکان تعریف مالیات و عوارض بر ارزش افزوده با درصد های مختلف برای کالاها در یک سال مالی و امکان انتساب و عدم انتساب کالا به مالیات و عوارض مورد نظر 
 • امکان تعریف اضافات و کسورات مربوط به اسناد ریالی انبار و استفاده در ردیف های هر سند بطور مجزاء
 • امکان استفاده از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در ردیف اسناد انبار با توجه به تعاریف اولیه در سیستم
 • طبقه بندی کالا جهت تعیین روش نرخ گذاری و تعیین کدینگ رابط مربوط به هر طبقه 
 • انتساب کالا به طبقات مختلف حساب جهت قیمت گذاری و استفاده در صدور سند حسابداری
 • امکان حذف قیمت گذاری ها و همچنین قیمت گذاری اسناد موجودی ابتدای دوره جهت اصلاح
 • قیمت گذاری حواله های انبار با سه روش میانگین موزون ، FIFO و شناسایی ویژه
 • امکان تعیین نرخ برآوردی (استاندارد) جهت نیمه ساخته و محصولات تولیدی
 • قیمت گذاری رسید نیمه ساخته ها و محصولات بر اساس مبلغ برآوردی(استاندارد)
 • قیمت گذاری حواله نیمه ساخته و محصولات (خروجی ها) از روی رسید های قیمت گذاری شده 
 • امکان قیمت گذاری حواله های برگشت از خرید بطور دستی توسط کاربر یا اتوماتیک بر اساس سند مبناء 
  استخراج کسری و اضافی هر کالا و امکان صدور اسناد حسابداری تعدیلی انبار  بطور دستی و اتوماتیک 
 • الگوی طرف حساب اسناد انبار (رسید و حواله) جهت تکمیل کدینگ معین و رابط انبار و مالی بر اساس نوع انبار ، گروه کالا و نوع رسید یا حواله که بوط اتوماتیک بر اساس الگو به روز رسانی می شود .
 • صدور اسناد حسابداری انبار به تفکیک نوع رسید و حواله در بازه تاریخی دلخواه به تفکیک انبار و کالا
 • ارائه گزارشات ریالی  شامل کاردکس ریالی و تعدادی بطور همزمان و گزارش ریز رسیدها و حواله به تفکیک انبار و نوع اسناد انبار 
 • ارائه گزارش ریالی موجودی کالا به ریز کالا و تفکیک انبار  
 • ارائه  گردش ریالی کالا شامل (اول دوره ، وارده ، صادره و موجودی ) به ریز کالا با تفکیک انبار ها  و گروه بندی کالا
 • ارائه گزارش رسید های ریالی نشده به تفکیک شماره رسید و مشخصات ردیف کالا های هر رسید و تعداد مربوطه
 • گزارشات مربوط به ماده 169 ق م م با فرمت مربوطه بابت خرید های فصلی و برگشت از خرید های فصلی
 • گزارش آنالیز ماهانه رسید های انبار شامل تعداد و مبلغ ماهانه هر کالا 
 •  ارائه گزارشات متنوع و مدیریتی که توسط کاربر قابلیت تغییر و خصوصی سازی دارد .